SƠ ĐỒ TÌNH TRẠNG PHÒNG
Ngày 13 tháng 07 năm 2020
Hoàng Linh Hotel
48 Mạc Đỉnh Chi - P.Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
052.3821608 - Fax: 3829960 - hoanglinh@gmail.com
----------*******----------