SƠ ĐỒ TÌNH TRẠNG PHÒNG
Ngày 01 tháng 10 năm 2020
Hoàng Linh Hotel
48 Mạc Đỉnh Chi - P.Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
052.3821608 - Fax: 3829960 - hoanglinh@gmail.com
----------*******----------

 
   
      
      
      
     
 

CHÚ THÍCH
Phòng đã đăng ký:
Phòng chưa đăng ký:
Phòng đặt trước: